Van điện từ khí nén ASCO Van điện từ khí nén ASCO Model:
“SCG531C001MS 1 @ 24DC
Solenoid with spade coil & connector – IP65
3/2 (Normally Closed) or 5/2 Way,
Aluminum Body, Pipe: ¼”” G,
Namur Mount, Single Solenoid,
MOPD (Air): 2-10 bar,”
“400425-117
Country of origin: India
COIL: MXX, FT, SC, 230/50”
“SCG551A001MS.24/DC -IP65, 3/2NC – 5/2-

Cung cấp các van điện từ ASCO chính hãng

13/04/2017 2:11:37 CH
Các van điện từ ASCO nhập khẩu chính hãng

Cung cấp các van điện từ ASCO chính hãng:

ASCO 30400008
ASCO EF8320G174 24VDC
ASCO 30400007
ASCO G551A001MS 220VAC
ASC0 43800178
ASCO 238710-006-D AC220V
ASC0 43400259
ASCO 414PMB10 95-250VAC 50/60
ASC0 45000519
ASCO SCE238A005 24VDC
ASCO EFHT8316G54 24VDC
ASCO PB41B/RD40A11 1/4?
ASCO EFG353A043 3/4 DC24V
ASCO 13100244
ASCO AC220V
ASCO WBIS8316A301 24VDC
ASCO SCE370A027V
ASCO WBIS8314A300 24VDC
ASCO K302-116
ASCO EF8320G194 24VDC
ASCO SCG551A001MS
ASCO SCE-263B206V 220V
ASCO 8210G22 DC24V
ASCO 8360G74 220VAC
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO WBIS8316A304 24VDC
ASCO 51900001
ASCO WBIS8314A300CSA DC24V
ASCO 34203060
ASCO NBB307C78F
ASCO 8360G74 220VAC
ASCO 54191027
ASCO NFB 316 D014
ASCO SOLENOID VALES13100244
ASCO SCG262C013
ASCO EF8210G003Q 220V
ASCO SCE210C035
ASCO 51800021
ASCO E290A040
ASCO MP-C-080 272610-058-D
ASCO 8300A82U 3/8 90PSI
ASCO 400-425117 400-425117
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO K302-116
ASCO EF8320G174 24VDC
ASCO EP8300D61U 220/50
ASCO 8263G333
ASCO 8320G174 220VAC
ASCO NBETB307C039U DC24V
ASCO 8262G80 24VDC
ASCO NAETB307C039 DC24V
ASCO 43800178
ASCO SCG551A001MS 24VDC
ASCO 8320G176 220VAC 50HZ
ASCO JE3-8344G72 24VDC
ASCO 8316G303
ASCO JE32-8344G72 24VDC
ASCO 8342G1 120/60
ASCO JE32-8344G27MO 24VDC
ASCO 272610-132-D
ASCO EF8210G089 220VAC
ASCO SCE238A002
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO 430-04155
ASCO 8262G148
ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
ASCO EF8320G041 220VAC
ASCO 88100140
ASCO 8342G1 120/60
ASCO 43800178
ASCO 272610-132-D
ASCO EF8344G70 DC24V
ASCO 54100884 24V 50/60HZ
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO EFHT8320G174 DC24V
ASCO 8210G22 DC24V
ASCO 306191-MS
ASCO WBIS8551A301 DC24V+底板
ASCO EF8344G70 DC24V
ASCO WBIS8551A301 DC24V+底板
ASCO SCE238A002
ASCO EF8320GOO3MS AC220V
ASCO MP-C089/238714-006-D 4WE
ASCO 60100035+910507
ASCO 43004422 230V/AC/50Hz
ASCO 8320G003MS AC220V
ASCO NKS374A090MS*2 DC24
ASCO 35500382
ASCO 88200007 DC24
ASCO EF8320G184 DC24V
ASCO 54191028
ASCO 8344G080 DC24V
ASCO 35500382
ASCO 8300D68F DC24V
ASCO EF8320G200
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO NF-XB307B075F DM12-2FXDC
ASCO NKS374A090MS*2 DC24V
ASCO 8300D076U
ASCO 88200007 DC24V
ASCO EF8017G2 MM994096 220V
ASCO 54191028
ASCO EF8003G1 A516994 220V
ASCO G551A002MS 1/4? DC24V
ASCO HEHTX8210B3809724
ASCO 51800021 DC24V
ASCO HE8025B225
ASCO EF8210G4
ASCO G55B401MO
ASCO C/NO:HT8262G13E
ASCO G551B417SCY2
ASCO HT8320G172
ASCO 8342G001 AC220V
ASCO HT8320G13
ASCO 7ATSC32000H5
ASCO 8300G076U
ASCO 8320G176 220V/50
ASCO 43004419
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO 19200002 AIR 115V
ASCO 8262G232Q 110/50
ASCO 8327G001 AC220V
ASCO 8210G2Q 110/50
ASCO JOUC19090017
ASCO EF8320G174 24VDC
ASCO 430-04155
ASCO EF8320G174 220VDC
ASCO SCG551A002MS AC230V
ASCO 8262G007V 24VDC
ASCO 54100884 24V 50/60HZ
ASCO EF8320G184MS AC220V
ASCO 43800178
ASCO MP-C-089 238714-006-D
ASCO 30400008
ASCO 43800064
ASCO 30400007
ASCO EF8320G184 24VDC
ASCO EF8401B101 DC24V
ASCO PC11B/KL11AID/QP01
ASCO 8262G-220 AC220V
ASCO 43500078
ASCO RD20A 71
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO PA20A
ASCO 54191027
ASCO 88100140
ASCO 35500070
ASCO 54191027
ASCO 19000006 AC230V
ASCO SC8551A017MS+88122404
ASCO SCG551A001MS DC24V
ASCO 8551G401MS 24DC
ASCO 314PEY6 95-250VAC 50/60H
ASCO 400125-218 400125-218 115VAC 6.3W
ASCO HB8320G174 220/50
ASCO 8210G035
ASCO 45000014
ASCO 55192011 DC24V
ASCO 88100144 60VDC 500mA
ASCO 238210-058-D AC220V
ASCO 30900003
ASCO G551A002MS 1/4” DC24V
ASCO EFL8316G354 D2TCP4 DC24V
ASCO EF8320G184 DC24V
ASCO EFL8316G304 DC24V
ASCO 8344G080 DC24V
ASCO SCG353A051 220V
ASCO 8300D68F DC24V
ASCO 52100008 DC24V
ASCO 8210G2 1/2 DC220V
ASCO 52100004 DC24V
ASCO EF8320G203 AC220V
ASCO 19200009(43004183)
ASCO 8262G-220 AC220V
ASCO 430 04166 DC24V
ASCO C/N:8210G006 AC110V
ASCO 19290014 EV 3/2 NO
ASCO PA20A
ASCO SCG353A065 DC24V
ASCO JE3-8320G174 110V
ASCO HB8308A11 220VAC
ASCO SCE238A002
ASCO WSEMET B320A202 24VDC
ASCO 833 354001060 24VDC
ASCO WSEM B327A112 24VDC
ASCO 51900001
ASCO NFB327A002 24VDC
ASCO EF8210G004 24DC
ASCO NFB316E044V 24VDC
ASCO NFB316E044V DC24V
ASCO EV8551G453 24VDC
ASCO K302-353
ASCO 430-04422
ASCO 400425-117 230/50
ASCO SC G353.060
ASCO JE3HT8215G30 100V/50HZ
ASCO C123433
ASCO K302116 AC220V
ASCO 400425342
ASCO 55192011
ASCO SCG551A002MS AC230V
ASCO EF8210G8 AC220V
ASCO 54100884 24V 50/60HZ
ASCO EF8210G4 AC220V
ASCO NFB316E044V DC24V
ASCO EF8210G22 AC220V
ASCO 54291023
ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
ASCO 8262G-220 AC220V
ASCO EF8210G89 220/50
ASCO 430-04184
ASCO WT8551A001MS 220/50
ASCO 34393103
ASCO RD20A 71
ASCO 34303054
ASCO 833-35470-1010
ASCO 34203292
ASCO 45000512
ASCO 34203072
ASCO 8210G207 DC24V
ASCO 52000067
ASCO 8262G-220 AC220V
ASCO 34393114
ASCO 34393114
ASCO 34203081
ASCO 34203081
ASCO 8345G001 110VAC
ASCO 8345G001 110VAC
ASCO EF8316G54 24VDC
ASCO 8320G184MS AC220V
ASCO EFHT8210G094
ASCO 8320G174MS AC220V
ASCO 8320G184MS
ASCO 064982-005-D
ASCO 8320G174
ASCO EFHB8316G14V 220V/50HZ
ASCO 238710-006-D
ASCO 400425-1174C1
ASCO EF8210G022 AC220V
ASCO 60100037
ASCO EF8210G008 AC220V
ASCO 60100005
ASCO EF8210G004 AC220V
ASCO EF8320G041
ASCO EF8316G64 24VDC
ASCO 8327G001 AC220V
ASCO EF8003G1 220VAC
ASCO C/N:GXHTX8262A134E13266
ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
ASCO HT8344G76MO 220VAC
ASCO 55192118
ASCO 064982-005-D
ASCO 55102118
ASCO 306191-MS
ASCO EFX8320G174MF 24VDC TPL:15444
ASCO 302730-MO
ASCO 34600137
ASCO JPSF8262G002 AC110V
ASCO 34600108
ASCO HT8320G186 DC110V
ASCO NF-01,2-N
ASCO HT8320G186 AC220V
ASCO G551A001MS
ASCO EF8320G176 AC220V
ASCO EV8327G52 24VDC
ASCO EF8320G174 AC220V
ASCO NFB316E044V 24VDC
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO PA20A
ASCO 238610-058-D
ASCO EFG8320G8 AC220V
ASCO SCG353A051 220V
ASCO EFG8320G4 AC220V
ASCO 400425-1174C1
ASCO EFG8320G22 AC220V
ASCO EF8003G1 1/4 AC220V
ASCO WSEMET B320A202 24VDC
ASCO WT-8551A1MS 1/4 DC24V
ASCO WSEM B327A112 24VDC
ASCO EF8215B80
ASCO NFB327A002 24VDC
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO EF8210G002 220VAC/
ASCO 12100134
ASCO EV8551G453 24VDC
ASCO MN60510-HN AC220V
ASCO EV8327G52 24VDC
ASCO EF8316G034-110V/50HZ
ASCO EF8320G174 220VAC 

SCG531C001MS VAN ĐIỆN TỪ, XI LANH KHÍ, ÁP SUẤT Số lượng: 0 Sản phẩm


 •  
 • Van điện từ khí nén ASCO

 • Đăng ngày 27-06-2018 12:28:40 PM - 196 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: SCG531C001MS
 • Giá bán: Liên hệ

 • Model:
  “SCG531C001MS 1 @ 24DC
  Solenoid with spade coil & connector – IP65
  3/2 (Normally Closed) or 5/2 Way,
  Aluminum Body, Pipe: ¼”” G,
  Namur Mount, Single Solenoid,
  MOPD (Air): 2-10 bar,”
  “400425-117
  Country of origin: India
  COIL: MXX, FT, SC, 230/50”
  “SCG551A001MS.24/DC -IP65, 3/2NC – 5/2-

  Cung cấp các van điện từ ASCO chính hãng

  13/04/2017 2:11:37 CH
  Các van điện từ ASCO nhập khẩu chính hãng

  Cung cấp các van điện từ ASCO chính hãng:

  ASCO 30400008
  ASCO EF8320G174 24VDC
  ASCO 30400007
  ASCO G551A001MS 220VAC
  ASC0 43800178
  ASCO 238710-006-D AC220V
  ASC0 43400259
  ASCO 414PMB10 95-250VAC 50/60
  ASC0 45000519
  ASCO SCE238A005 24VDC
  ASCO EFHT8316G54 24VDC
  ASCO PB41B/RD40A11 1/4?
  ASCO EFG353A043 3/4 DC24V
  ASCO 13100244
  ASCO AC220V
  ASCO WBIS8316A301 24VDC
  ASCO SCE370A027V
  ASCO WBIS8314A300 24VDC
  ASCO K302-116
  ASCO EF8320G194 24VDC
  ASCO SCG551A001MS
  ASCO SCE-263B206V 220V
  ASCO 8210G22 DC24V
  ASCO 8360G74 220VAC
  ASCO EF8342G20 AC220V
  ASCO WBIS8316A304 24VDC
  ASCO 51900001
  ASCO WBIS8314A300CSA DC24V
  ASCO 34203060
  ASCO NBB307C78F
  ASCO 8360G74 220VAC
  ASCO 54191027
  ASCO NFB 316 D014
  ASCO SOLENOID VALES13100244
  ASCO SCG262C013
  ASCO EF8210G003Q 220V
  ASCO SCE210C035
  ASCO 51800021
  ASCO E290A040
  ASCO MP-C-080 272610-058-D
  ASCO 8300A82U 3/8 90PSI
  ASCO 400-425117 400-425117
  ASCO EF8320G174 220VAC
  ASCO K302-116
  ASCO EF8320G174 24VDC
  ASCO EP8300D61U 220/50
  ASCO 8263G333
  ASCO 8320G174 220VAC
  ASCO NBETB307C039U DC24V
  ASCO 8262G80 24VDC
  ASCO NAETB307C039 DC24V
  ASCO 43800178
  ASCO SCG551A001MS 24VDC
  ASCO 8320G176 220VAC 50HZ
  ASCO JE3-8344G72 24VDC
  ASCO 8316G303
  ASCO JE32-8344G72 24VDC
  ASCO 8342G1 120/60
  ASCO JE32-8344G27MO 24VDC
  ASCO 272610-132-D
  ASCO EF8210G089 220VAC
  ASCO SCE238A002
  ASCO EF8320G174 220VAC
  ASCO 430-04155
  ASCO 8262G148
  ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
  ASCO EF8320G041 220VAC
  ASCO 88100140
  ASCO 8342G1 120/60
  ASCO 43800178
  ASCO 272610-132-D
  ASCO EF8344G70 DC24V
  ASCO 54100884 24V 50/60HZ
  ASCO EF8320G174 220VAC
  ASCO EFHT8320G174 DC24V
  ASCO 8210G22 DC24V
  ASCO 306191-MS
  ASCO WBIS8551A301 DC24V+底板
  ASCO EF8344G70 DC24V
  ASCO WBIS8551A301 DC24V+底板
  ASCO SCE238A002
  ASCO EF8320GOO3MS AC220V
  ASCO MP-C089/238714-006-D 4WE
  ASCO 60100035+910507
  ASCO 43004422 230V/AC/50Hz
  ASCO 8320G003MS AC220V
  ASCO NKS374A090MS*2 DC24
  ASCO 35500382
  ASCO 88200007 DC24
  ASCO EF8320G184 DC24V
  ASCO 54191028
  ASCO 8344G080 DC24V
  ASCO 35500382
  ASCO 8300D68F DC24V
  ASCO EF8320G200
  ASCO EF8342G20 AC220V
  ASCO NF-XB307B075F DM12-2FXDC
  ASCO NKS374A090MS*2 DC24V
  ASCO 8300D076U
  ASCO 88200007 DC24V
  ASCO EF8017G2 MM994096 220V
  ASCO 54191028
  ASCO EF8003G1 A516994 220V
  ASCO G551A002MS 1/4? DC24V
  ASCO HEHTX8210B3809724
  ASCO 51800021 DC24V
  ASCO HE8025B225
  ASCO EF8210G4
  ASCO G55B401MO
  ASCO C/NO:HT8262G13E
  ASCO G551B417SCY2
  ASCO HT8320G172
  ASCO 8342G001 AC220V
  ASCO HT8320G13
  ASCO 7ATSC32000H5
  ASCO 8300G076U
  ASCO 8320G176 220V/50
  ASCO 43004419
  ASCO EF8342G20 AC220V
  ASCO 19200002 AIR 115V
  ASCO 8262G232Q 110/50
  ASCO 8327G001 AC220V
  ASCO 8210G2Q 110/50
  ASCO JOUC19090017
  ASCO EF8320G174 24VDC
  ASCO 430-04155
  ASCO EF8320G174 220VDC
  ASCO SCG551A002MS AC230V
  ASCO 8262G007V 24VDC
  ASCO 54100884 24V 50/60HZ
  ASCO EF8320G184MS AC220V
  ASCO 43800178
  ASCO MP-C-089 238714-006-D
  ASCO 30400008
  ASCO 43800064
  ASCO 30400007
  ASCO EF8320G184 24VDC
  ASCO EF8401B101 DC24V
  ASCO PC11B/KL11AID/QP01
  ASCO 8262G-220 AC220V
  ASCO 43500078
  ASCO RD20A 71
  ASCO EF8342G20 AC220V
  ASCO PA20A
  ASCO 54191027
  ASCO 88100140
  ASCO 35500070
  ASCO 54191027
  ASCO 19000006 AC230V
  ASCO SC8551A017MS+88122404
  ASCO SCG551A001MS DC24V
  ASCO 8551G401MS 24DC
  ASCO 314PEY6 95-250VAC 50/60H
  ASCO 400125-218 400125-218 115VAC 6.3W
  ASCO HB8320G174 220/50
  ASCO 8210G035
  ASCO 45000014
  ASCO 55192011 DC24V
  ASCO 88100144 60VDC 500mA
  ASCO 238210-058-D AC220V
  ASCO 30900003
  ASCO G551A002MS 1/4” DC24V
  ASCO EFL8316G354 D2TCP4 DC24V
  ASCO EF8320G184 DC24V
  ASCO EFL8316G304 DC24V
  ASCO 8344G080 DC24V
  ASCO SCG353A051 220V
  ASCO 8300D68F DC24V
  ASCO 52100008 DC24V
  ASCO 8210G2 1/2 DC220V
  ASCO 52100004 DC24V
  ASCO EF8320G203 AC220V
  ASCO 19200009(43004183)
  ASCO 8262G-220 AC220V
  ASCO 430 04166 DC24V
  ASCO C/N:8210G006 AC110V
  ASCO 19290014 EV 3/2 NO
  ASCO PA20A
  ASCO SCG353A065 DC24V
  ASCO JE3-8320G174 110V
  ASCO HB8308A11 220VAC
  ASCO SCE238A002
  ASCO WSEMET B320A202 24VDC
  ASCO 833 354001060 24VDC
  ASCO WSEM B327A112 24VDC
  ASCO 51900001
  ASCO NFB327A002 24VDC
  ASCO EF8210G004 24DC
  ASCO NFB316E044V 24VDC
  ASCO NFB316E044V DC24V
  ASCO EV8551G453 24VDC
  ASCO K302-353
  ASCO 430-04422
  ASCO 400425-117 230/50
  ASCO SC G353.060
  ASCO JE3HT8215G30 100V/50HZ
  ASCO C123433
  ASCO K302116 AC220V
  ASCO 400425342
  ASCO 55192011
  ASCO SCG551A002MS AC230V
  ASCO EF8210G8 AC220V
  ASCO 54100884 24V 50/60HZ
  ASCO EF8210G4 AC220V
  ASCO NFB316E044V DC24V
  ASCO EF8210G22 AC220V
  ASCO 54291023
  ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
  ASCO 8262G-220 AC220V
  ASCO EF8210G89 220/50
  ASCO 430-04184
  ASCO WT8551A001MS 220/50
  ASCO 34393103
  ASCO RD20A 71
  ASCO 34303054
  ASCO 833-35470-1010
  ASCO 34203292
  ASCO 45000512
  ASCO 34203072
  ASCO 8210G207 DC24V
  ASCO 52000067
  ASCO 8262G-220 AC220V
  ASCO 34393114
  ASCO 34393114
  ASCO 34203081
  ASCO 34203081
  ASCO 8345G001 110VAC
  ASCO 8345G001 110VAC
  ASCO EF8316G54 24VDC
  ASCO 8320G184MS AC220V
  ASCO EFHT8210G094
  ASCO 8320G174MS AC220V
  ASCO 8320G184MS
  ASCO 064982-005-D
  ASCO 8320G174
  ASCO EFHB8316G14V 220V/50HZ
  ASCO 238710-006-D
  ASCO 400425-1174C1
  ASCO EF8210G022 AC220V
  ASCO 60100037
  ASCO EF8210G008 AC220V
  ASCO 60100005
  ASCO EF8210G004 AC220V
  ASCO EF8320G041
  ASCO EF8316G64 24VDC
  ASCO 8327G001 AC220V
  ASCO EF8003G1 220VAC
  ASCO C/N:GXHTX8262A134E13266
  ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
  ASCO HT8344G76MO 220VAC
  ASCO 55192118
  ASCO 064982-005-D
  ASCO 55102118
  ASCO 306191-MS
  ASCO EFX8320G174MF 24VDC TPL:15444
  ASCO 302730-MO
  ASCO 34600137
  ASCO JPSF8262G002 AC110V
  ASCO 34600108
  ASCO HT8320G186 DC110V
  ASCO NF-01,2-N
  ASCO HT8320G186 AC220V
  ASCO G551A001MS
  ASCO EF8320G176 AC220V
  ASCO EV8327G52 24VDC
  ASCO EF8320G174 AC220V
  ASCO NFB316E044V 24VDC
  ASCO EF8320G174 220VAC
  ASCO PA20A
  ASCO 238610-058-D
  ASCO EFG8320G8 AC220V
  ASCO SCG353A051 220V
  ASCO EFG8320G4 AC220V
  ASCO 400425-1174C1
  ASCO EFG8320G22 AC220V
  ASCO EF8003G1 1/4 AC220V
  ASCO WSEMET B320A202 24VDC
  ASCO WT-8551A1MS 1/4 DC24V
  ASCO WSEM B327A112 24VDC
  ASCO EF8215B80
  ASCO NFB327A002 24VDC
  ASCO EF8342G20 AC220V
  ASCO EF8210G002 220VAC/
  ASCO 12100134
  ASCO EV8551G453 24VDC
  ASCO MN60510-HN AC220V
  ASCO EV8327G52 24VDC
  ASCO EF8316G034-110V/50HZ
  ASCO EF8320G174 220VAC 


Liên hệ: Mr Trường:0915.325.410 or Ms Loan: 0986.561.893.

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Danh mục sản phẩm

Bảng giá
HOTLINE
hotline bg Mr Trường:
0915.325.410
Thông tin liên hệ
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
KD 1: 0898 923 860
KD 2: 0362 916 439
Email: dientudonghp.tth@gmail.com 
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây