Xi lanh SC100x250 Airtac Xi lanh SC100x250	Airtac

Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC100x250 (Phi 100 Hành Trình 250mm)

Xi lanh đế vuông SC100x250. có đường kính phi 100mm hành trình 250mm.

Kích thước cổng: ren 21mm (1/2")

Áp suất : 0,1~1MPa (1~10kg)

Nhiệt độ: -20 ~ 80 độ C

Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)

Xi lanh khí nén AIRTAC series SC100 các hành trình như sau: 

Loại xi lanh đế vuông SC phi 100 có nhiều hành trình khác nhau như : SC100x25, SC 100x50, SC 100x75, SC 100x100, SC100x125, SC 100x150, SC100x175, SC 100x200, SC 100x225, SC 100x250, SC 100x300, SC 100X350, SC100x400, SC100x450, SC100x500, SC 100x600, SC100x700, SC 100x800, SC100x900, SC 100x1000.

Ngoài ra xi lanh AIRTAC SC có các kích thước như sau:

Loại xi lanh đế vuông SC phi 32 có nhiều hành trình khác nhau như : SC32x25, SC 32x50, SC32x75, SC32x100, SC32x125, SC32x150, SC32x175, SC32x200, SC32x225, SC32x250, SC 32x300, SC32X350, SC32x400, SC32x450, SC 32x500, SC32x600, SC 32x700, SC32x800, SC32x900, SC32x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 40 có nhiều hành trình khác nhau như : SC40x25, SC40x50, SC40x75, SC40x100, SC40x125, SC 40x150, SC 40x175, SC40x200, SC 40x225, SC 40x250, SC40x300, SC 40X350, SC 40x400, SC40x450, SC 40x500, SC 40x600, SC 40x700, SC40x800, SC40x900, SC40x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 50 có nhiều hành trình khác nhau như : SC50x25, SC50x50, SC50x75, SC50x100, SC50x125, SC50x150, SC50x175, SC 50x200, SC 50x225, SC50x250, SC 50x300, SC 50X350, SC 50x400, SC50x450, SC50x500, SC 50x600, SC 50x700, SC 50x800, SC 50x900, SC50x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 63 có nhiều hành trình khác nhau như : SC 63x25, SC63x50, SC 63x75, SC 63x100, SC63x125, SC 63x150, SC 63x175, SC 63x200, SC 63x225, SC 63x250, SC63x300, SC 63X350, SC 63x400, SC63x450, SC 63x500, SC 63x600, SC63x700, SC 63x800, SC63x900, SC63x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 80 có các hành trình khác nhau như : SC80x25, SC80x50, SC80x75, SC 80x100, SC 80x125, SC 80x150, SC 80x175, SC 80x200, SC 80x225, SC 80x250, SC 80x300, SC 80X350, SC 80x400, SC80x450, SC 80x500, SC 80x600, SC 80x700, SC80x800, SC80x900, SC80x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 125 có nhiều hành trình khác nhau như : SC125x25, SC125x50, SC 125x75, SC 125x100, SC 125x125, SC 125x150, SC 125x175, SC 125x200, SC125x225, SC125x250, SC125x300, SC 125X350, SC125x400, SC125x450, SC125x500, SC 125x600, SC125x700, SC 125x800, SC125x900, SC 125x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 160 có nhiều hành trình khác nhau như : SC 160x25, SC160x50, SC 160x75, SC160x100, SC160x125, SC160x150, SC 160x175, SC 160x200, SC160x225, SC 160x250, SC160x300, SC160X350, SC160x400, SC 160x450, SC160x500, SC 160x600, SC 160x700, SC 160x800, SC160x900, SC 160x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 200 có nhiều hành trình khác nhau như : SC 200x25, SC200x50, SC200x75, SC 200x100, SC200x125, SC 200x150, SC200x175, SC200x200, SC 200x225, SC 200x250, SC 200x300, SC 200X350, SC200x400, SC200x450, SC 200x500, SC 200x600, SC200x700, SC 200x800, SC200x900, SC 200x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 250 có nhiều hành trình khác nhau như : SC250x25, SC250x50, SC 250x75, SC250x100, SC250x125, SC 250x150, SC 250x175, SC250x200, SC 250x225, SC250x250, SC250x300, SC 250X350, SC 250x400, SC 250x450, SC250x500, SC 250x600, SC 250x700, SC 250x800, SC 250x900, SC 250x1000.

SC100x250 Airtac Số lượng: 0 Sản phẩm


 •  
 • Xi lanh SC100x250 Airtac

 • Đăng ngày 17-12-2018 08:26:33 PM - 1560 Lượt xem
 • Giá bán: Liên hệ

 • Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC100x250 (Phi 100 Hành Trình 250mm)

  Xi lanh đế vuông SC100x250. có đường kính phi 100mm hành trình 250mm.

  Kích thước cổng: ren 21mm (1/2")

  Áp suất : 0,1~1MPa (1~10kg)

  Nhiệt độ: -20 ~ 80 độ C

  Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)

  Xi lanh khí nén AIRTAC series SC100 các hành trình như sau: 

  Loại xi lanh đế vuông SC phi 100 có nhiều hành trình khác nhau như : SC100x25, SC 100x50, SC 100x75, SC 100x100, SC100x125, SC 100x150, SC100x175, SC 100x200, SC 100x225, SC 100x250, SC 100x300, SC 100X350, SC100x400, SC100x450, SC100x500, SC 100x600, SC100x700, SC 100x800, SC100x900, SC 100x1000.

  Ngoài ra xi lanh AIRTAC SC có các kích thước như sau:

  Loại xi lanh đế vuông SC phi 32 có nhiều hành trình khác nhau như : SC32x25, SC 32x50, SC32x75, SC32x100, SC32x125, SC32x150, SC32x175, SC32x200, SC32x225, SC32x250, SC 32x300, SC32X350, SC32x400, SC32x450, SC 32x500, SC32x600, SC 32x700, SC32x800, SC32x900, SC32x1000.

  Loại xi lanh đế vuông SC phi 40 có nhiều hành trình khác nhau như : SC40x25, SC40x50, SC40x75, SC40x100, SC40x125, SC 40x150, SC 40x175, SC40x200, SC 40x225, SC 40x250, SC40x300, SC 40X350, SC 40x400, SC40x450, SC 40x500, SC 40x600, SC 40x700, SC40x800, SC40x900, SC40x1000.

  Loại xi lanh đế vuông SC phi 50 có nhiều hành trình khác nhau như : SC50x25, SC50x50, SC50x75, SC50x100, SC50x125, SC50x150, SC50x175, SC 50x200, SC 50x225, SC50x250, SC 50x300, SC 50X350, SC 50x400, SC50x450, SC50x500, SC 50x600, SC 50x700, SC 50x800, SC 50x900, SC50x1000.

  Loại xi lanh đế vuông SC phi 63 có nhiều hành trình khác nhau như : SC 63x25, SC63x50, SC 63x75, SC 63x100, SC63x125, SC 63x150, SC 63x175, SC 63x200, SC 63x225, SC 63x250, SC63x300, SC 63X350, SC 63x400, SC63x450, SC 63x500, SC 63x600, SC63x700, SC 63x800, SC63x900, SC63x1000.

  Loại xi lanh đế vuông SC phi 80 có các hành trình khác nhau như : SC80x25, SC80x50, SC80x75, SC 80x100, SC 80x125, SC 80x150, SC 80x175, SC 80x200, SC 80x225, SC 80x250, SC 80x300, SC 80X350, SC 80x400, SC80x450, SC 80x500, SC 80x600, SC 80x700, SC80x800, SC80x900, SC80x1000.

  Loại xi lanh đế vuông SC phi 125 có nhiều hành trình khác nhau như : SC125x25, SC125x50, SC 125x75, SC 125x100, SC 125x125, SC 125x150, SC 125x175, SC 125x200, SC125x225, SC125x250, SC125x300, SC 125X350, SC125x400, SC125x450, SC125x500, SC 125x600, SC125x700, SC 125x800, SC125x900, SC 125x1000.

  Loại xi lanh đế vuông SC phi 160 có nhiều hành trình khác nhau như : SC 160x25, SC160x50, SC 160x75, SC160x100, SC160x125, SC160x150, SC 160x175, SC 160x200, SC160x225, SC 160x250, SC160x300, SC160X350, SC160x400, SC 160x450, SC160x500, SC 160x600, SC 160x700, SC 160x800, SC160x900, SC 160x1000.

  Loại xi lanh đế vuông SC phi 200 có nhiều hành trình khác nhau như : SC 200x25, SC200x50, SC200x75, SC 200x100, SC200x125, SC 200x150, SC200x175, SC200x200, SC 200x225, SC 200x250, SC 200x300, SC 200X350, SC200x400, SC200x450, SC 200x500, SC 200x600, SC200x700, SC 200x800, SC200x900, SC 200x1000.

  Loại xi lanh đế vuông SC phi 250 có nhiều hành trình khác nhau như : SC250x25, SC250x50, SC 250x75, SC250x100, SC250x125, SC 250x150, SC 250x175, SC250x200, SC 250x225, SC250x250, SC250x300, SC 250X350, SC 250x400, SC 250x450, SC250x500, SC 250x600, SC 250x700, SC 250x800, SC 250x900, SC 250x1000.


Xi Lanh Khí Nén AIRTAC SC100x250 (Phi 100 Hành Trình 250mm)

Xi lanh đế vuông SC100x250. có đường kính phi 100mm hành trình 250mm.

Kích thước cổng: ren 21mm (1/2")

Áp suất : 0,1~1MPa (1~10kg)

Nhiệt độ: -20 ~ 80 độ C

Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)

Xi lanh khí nén AIRTAC series SC100 các hành trình như sau: 

Loại xi lanh đế vuông SC phi 100 có nhiều hành trình khác nhau như : SC100x25, SC 100x50, SC 100x75, SC 100x100, SC100x125, SC 100x150, SC100x175, SC 100x200, SC 100x225, SC 100x250, SC 100x300, SC 100X350, SC100x400, SC100x450, SC100x500, SC 100x600, SC100x700, SC 100x800, SC100x900, SC 100x1000.

Ngoài ra xi lanh AIRTAC SC có các kích thước như sau:

Loại xi lanh đế vuông SC phi 32 có nhiều hành trình khác nhau như : SC32x25, SC 32x50, SC32x75, SC32x100, SC32x125, SC32x150, SC32x175, SC32x200, SC32x225, SC32x250, SC 32x300, SC32X350, SC32x400, SC32x450, SC 32x500, SC32x600, SC 32x700, SC32x800, SC32x900, SC32x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 40 có nhiều hành trình khác nhau như : SC40x25, SC40x50, SC40x75, SC40x100, SC40x125, SC 40x150, SC 40x175, SC40x200, SC 40x225, SC 40x250, SC40x300, SC 40X350, SC 40x400, SC40x450, SC 40x500, SC 40x600, SC 40x700, SC40x800, SC40x900, SC40x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 50 có nhiều hành trình khác nhau như : SC50x25, SC50x50, SC50x75, SC50x100, SC50x125, SC50x150, SC50x175, SC 50x200, SC 50x225, SC50x250, SC 50x300, SC 50X350, SC 50x400, SC50x450, SC50x500, SC 50x600, SC 50x700, SC 50x800, SC 50x900, SC50x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 63 có nhiều hành trình khác nhau như : SC 63x25, SC63x50, SC 63x75, SC 63x100, SC63x125, SC 63x150, SC 63x175, SC 63x200, SC 63x225, SC 63x250, SC63x300, SC 63X350, SC 63x400, SC63x450, SC 63x500, SC 63x600, SC63x700, SC 63x800, SC63x900, SC63x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 80 có các hành trình khác nhau như : SC80x25, SC80x50, SC80x75, SC 80x100, SC 80x125, SC 80x150, SC 80x175, SC 80x200, SC 80x225, SC 80x250, SC 80x300, SC 80X350, SC 80x400, SC80x450, SC 80x500, SC 80x600, SC 80x700, SC80x800, SC80x900, SC80x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 125 có nhiều hành trình khác nhau như : SC125x25, SC125x50, SC 125x75, SC 125x100, SC 125x125, SC 125x150, SC 125x175, SC 125x200, SC125x225, SC125x250, SC125x300, SC 125X350, SC125x400, SC125x450, SC125x500, SC 125x600, SC125x700, SC 125x800, SC125x900, SC 125x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 160 có nhiều hành trình khác nhau như : SC 160x25, SC160x50, SC 160x75, SC160x100, SC160x125, SC160x150, SC 160x175, SC 160x200, SC160x225, SC 160x250, SC160x300, SC160X350, SC160x400, SC 160x450, SC160x500, SC 160x600, SC 160x700, SC 160x800, SC160x900, SC 160x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 200 có nhiều hành trình khác nhau như : SC 200x25, SC200x50, SC200x75, SC 200x100, SC200x125, SC 200x150, SC200x175, SC200x200, SC 200x225, SC 200x250, SC 200x300, SC 200X350, SC200x400, SC200x450, SC 200x500, SC 200x600, SC200x700, SC 200x800, SC200x900, SC 200x1000.

Loại xi lanh đế vuông SC phi 250 có nhiều hành trình khác nhau như : SC250x25, SC250x50, SC 250x75, SC250x100, SC250x125, SC 250x150, SC 250x175, SC250x200, SC 250x225, SC250x250, SC250x300, SC 250X350, SC 250x400, SC 250x450, SC250x500, SC 250x600, SC 250x700, SC 250x800, SC 250x900, SC 250x1000.

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Danh mục sản phẩm

Bảng giá

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com

Phòng Kinh Doanh
Hotline:
 (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây