Cầu mở rộng CJ1W-AD081-V1 Cầu mở rộng CJ1W-AD081-V1 CJ1W-PA202 Module nguồn AC100-240.
CJ1W-PA205R Module nguồn AC100-240.
CJ1M-CPU11 Module CPU max 320I/O.
CJ1M-CPU12 Module CPU max 320I/O.
CJ1M-CPU13 Module CPU max 640I/O.
CJ1M-CPU21 Module CPU max 320I/O, built-in 10I/O.
CJ1M-CPU22 Module CPU max 320I/O, built-in 10I/O.
CJ1M-CPU23 Module CPU max 640I/O, built-in 10I/O.
CJ1W-ID211 Module ngỏ vào 24VDC, 16 kênh terminal.
CJ1W-ID231 Module ngỏ vào 24VDC, 32 kênh connector.
CJ1W-ID261 Module ngỏ vào 24VDC, 64 kênh connector.
CJ1W-OC201 Module ngỏ ra relay 8 kênh, terminal.
CJ1W-OC211 Module ngỏ ra relay 16 kênh termianal.
CJ1W-OD201 Module ngỏ ra transistor 8 kênh terminal NPN terminal.
CJ1W-OD211 Module ngỏ ra transistor 16 kênh terminal NPN terminal.
CJ1W-OD212 Module ngỏ ra transistor 16 kênh terminal PNP terminal.
CJ1W-OD231 Module ngỏ ra transistor 32 kênh terminal NPN connector.
CJ1W-OD232 Module ngỏ ra transistor 32 kênh terminal PNP connector
CJ1W-AD041-V1 Module ngỏ vào analog 4 kênh.
CJ1W-AD081-V1 Module ngỏ vào analog 8 kênh.
CJ1W-DA021 Module ngỏ ra analog 2 kênh.
CJ1W-DA041 Module ngỏ ra analog 4 kênh.
CJ1W-DA081V Module ngỏ ra analog 8 kênh áp.
CJ1W-MAD42 Module ngỏ vào / ra analog 4 kênh vào, 2 kênh ra.
CJ1W-IDP01 Module ngỏ vào tốc độ cao.
CJ1W-CT021 Module ngỏ vào bộ đếm tốc độ cao.
CJ1W-SCU41-V1 Module truyền thông 1 cổng RS-232 và 1 cổng RS-422/485.
CJ1W-SCU21-V1 Module truyền thông 2 cổng RS-232.
CJ1W-TC001 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 4 kênh, NPN
CJ1W-TC002 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 4 kênh, PNP
CJ1W-TC003 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 2 kênh, NPN
CJ1W-TC004 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 2 kênh, PNP
CJ1W-TC101 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 4 kênh, NPN
CJ1W-TC102 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 4 kênh, PNP
CJ1W-TC103 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 2 kênh, NPN
CJ1W-TC104 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 2 kênh, PNP
CJ1W-SRM21-V1 Module mạng Compobus-S master
CJ1W-ETN11 Module cổng Internet
CJ1W-NC113 Module điều khiển vị trí 1 trục NPN
CJ1W-NC213 Module điều khiển vị trí 2 trục NPN
CJ1W-NC413 Module điều khiển vị trí 4 trục NPN
CJ1W-IC101 Module điều khiển phần mở rộng
CS1W-CN114 Bộ chuyển đổi cổng peripheral nhỏ sang cổng peripheral lớn.
CS1W-CN118 Bộ chuyển đổi cổng peripheral nhỏ sang cổng RS-232 9 chân.
CS1W-CIF31 Bộ chuyển đổi USB sang cổng RS-232 9 chân.

 

CJ1W-AD081-V1 OMRON Số lượng: 0 Sản phẩm


 •  
 • Cầu mở rộng CJ1W-AD081-V1

 • Đăng ngày 16-07-2019 04:12:41 PM - 607 Lượt xem
 • Giá bán: Liên hệ

 • CJ1W-PA202 Module nguồn AC100-240.
  CJ1W-PA205R Module nguồn AC100-240.
  CJ1M-CPU11 Module CPU max 320I/O.
  CJ1M-CPU12 Module CPU max 320I/O.
  CJ1M-CPU13 Module CPU max 640I/O.
  CJ1M-CPU21 Module CPU max 320I/O, built-in 10I/O.
  CJ1M-CPU22 Module CPU max 320I/O, built-in 10I/O.
  CJ1M-CPU23 Module CPU max 640I/O, built-in 10I/O.
  CJ1W-ID211 Module ngỏ vào 24VDC, 16 kênh terminal.
  CJ1W-ID231 Module ngỏ vào 24VDC, 32 kênh connector.
  CJ1W-ID261 Module ngỏ vào 24VDC, 64 kênh connector.
  CJ1W-OC201 Module ngỏ ra relay 8 kênh, terminal.
  CJ1W-OC211 Module ngỏ ra relay 16 kênh termianal.
  CJ1W-OD201 Module ngỏ ra transistor 8 kênh terminal NPN terminal.
  CJ1W-OD211 Module ngỏ ra transistor 16 kênh terminal NPN terminal.
  CJ1W-OD212 Module ngỏ ra transistor 16 kênh terminal PNP terminal.
  CJ1W-OD231 Module ngỏ ra transistor 32 kênh terminal NPN connector.
  CJ1W-OD232 Module ngỏ ra transistor 32 kênh terminal PNP connector
  CJ1W-AD041-V1 Module ngỏ vào analog 4 kênh.
  CJ1W-AD081-V1 Module ngỏ vào analog 8 kênh.
  CJ1W-DA021 Module ngỏ ra analog 2 kênh.
  CJ1W-DA041 Module ngỏ ra analog 4 kênh.
  CJ1W-DA081V Module ngỏ ra analog 8 kênh áp.
  CJ1W-MAD42 Module ngỏ vào / ra analog 4 kênh vào, 2 kênh ra.
  CJ1W-IDP01 Module ngỏ vào tốc độ cao.
  CJ1W-CT021 Module ngỏ vào bộ đếm tốc độ cao.
  CJ1W-SCU41-V1 Module truyền thông 1 cổng RS-232 và 1 cổng RS-422/485.
  CJ1W-SCU21-V1 Module truyền thông 2 cổng RS-232.
  CJ1W-TC001 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 4 kênh, NPN
  CJ1W-TC002 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 4 kênh, PNP
  CJ1W-TC003 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 2 kênh, NPN
  CJ1W-TC004 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 2 kênh, PNP
  CJ1W-TC101 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 4 kênh, NPN
  CJ1W-TC102 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 4 kênh, PNP
  CJ1W-TC103 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 2 kênh, NPN
  CJ1W-TC104 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 2 kênh, PNP
  CJ1W-SRM21-V1 Module mạng Compobus-S master
  CJ1W-ETN11 Module cổng Internet
  CJ1W-NC113 Module điều khiển vị trí 1 trục NPN
  CJ1W-NC213 Module điều khiển vị trí 2 trục NPN
  CJ1W-NC413 Module điều khiển vị trí 4 trục NPN
  CJ1W-IC101 Module điều khiển phần mở rộng
  CS1W-CN114 Bộ chuyển đổi cổng peripheral nhỏ sang cổng peripheral lớn.
  CS1W-CN118 Bộ chuyển đổi cổng peripheral nhỏ sang cổng RS-232 9 chân.
  CS1W-CIF31 Bộ chuyển đổi USB sang cổng RS-232 9 chân.

   


CJ1W-PA202 Module nguồn AC100-240.
CJ1W-PA205R Module nguồn AC100-240.
CJ1M-CPU11 Module CPU max 320I/O.
CJ1M-CPU12 Module CPU max 320I/O.
CJ1M-CPU13 Module CPU max 640I/O.
CJ1M-CPU21 Module CPU max 320I/O, built-in 10I/O.
CJ1M-CPU22 Module CPU max 320I/O, built-in 10I/O.
CJ1M-CPU23 Module CPU max 640I/O, built-in 10I/O.
CJ1W-ID211 Module ngỏ vào 24VDC, 16 kênh terminal.
CJ1W-ID231 Module ngỏ vào 24VDC, 32 kênh connector.
CJ1W-ID261 Module ngỏ vào 24VDC, 64 kênh connector.
CJ1W-OC201 Module ngỏ ra relay 8 kênh, terminal.
CJ1W-OC211 Module ngỏ ra relay 16 kênh termianal.
CJ1W-OD201 Module ngỏ ra transistor 8 kênh terminal NPN terminal.
CJ1W-OD211 Module ngỏ ra transistor 16 kênh terminal NPN terminal.
CJ1W-OD212 Module ngỏ ra transistor 16 kênh terminal PNP terminal.
CJ1W-OD231 Module ngỏ ra transistor 32 kênh terminal NPN connector.
CJ1W-OD232 Module ngỏ ra transistor 32 kênh terminal PNP connector
CJ1W-AD041-V1 Module ngỏ vào analog 4 kênh.
CJ1W-AD081-V1 Module ngỏ vào analog 8 kênh.
CJ1W-DA021 Module ngỏ ra analog 2 kênh.
CJ1W-DA041 Module ngỏ ra analog 4 kênh.
CJ1W-DA081V Module ngỏ ra analog 8 kênh áp.
CJ1W-MAD42 Module ngỏ vào / ra analog 4 kênh vào, 2 kênh ra.
CJ1W-IDP01 Module ngỏ vào tốc độ cao.
CJ1W-CT021 Module ngỏ vào bộ đếm tốc độ cao.
CJ1W-SCU41-V1 Module truyền thông 1 cổng RS-232 và 1 cổng RS-422/485.
CJ1W-SCU21-V1 Module truyền thông 2 cổng RS-232.
CJ1W-TC001 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 4 kênh, NPN
CJ1W-TC002 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 4 kênh, PNP
CJ1W-TC003 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 2 kênh, NPN
CJ1W-TC004 Module điều khiển nhiệt độ thermocoup Input, 2 kênh, PNP
CJ1W-TC101 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 4 kênh, NPN
CJ1W-TC102 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 4 kênh, PNP
CJ1W-TC103 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 2 kênh, NPN
CJ1W-TC104 Module điều khiển nhiệt độ Pt100, 2 kênh, PNP
CJ1W-SRM21-V1 Module mạng Compobus-S master
CJ1W-ETN11 Module cổng Internet
CJ1W-NC113 Module điều khiển vị trí 1 trục NPN
CJ1W-NC213 Module điều khiển vị trí 2 trục NPN
CJ1W-NC413 Module điều khiển vị trí 4 trục NPN
CJ1W-IC101 Module điều khiển phần mở rộng
CS1W-CN114 Bộ chuyển đổi cổng peripheral nhỏ sang cổng peripheral lớn.
CS1W-CN118 Bộ chuyển đổi cổng peripheral nhỏ sang cổng RS-232 9 chân.
CS1W-CIF31 Bộ chuyển đổi USB sang cổng RS-232 9 chân.

 

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Danh mục sản phẩm

Bảng giá

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com

Phòng Kinh Doanh
Hotline:
 (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây