CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC CV – 0,6/1 KV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC CV – 0,6/1 KV
Stt Tên sản phẩm ĐVT  
1 CXV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV mét      
2 CXV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV mét        
3 CXV-3x8+1x6 (3x7/1.2+1x7/1.04) -0,6/1kV mét       
4 CXV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV mét     
5 CXV-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) -0,6/1kV mét       
6 CXV-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) -0,6/1kV mét  
7 CXV-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV mét        
8 CXV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV mét  
9 CXV-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV mét     
10 CXV-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV mét     
11 CXV-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) -0,6/1kV mét       
12 CXV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) -0,6/1kV mét   
13 CXV-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV mét      
14 CXV-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV mét      
15 CXV-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV mét        
16 CXV-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) -0,6/1kV mét       
17 CXV-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) -0,6/1kV mét     
18 CXV-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) -0,6/1kV mét    
19 CXV-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) -0,6/1kV mét       
20 CXV-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          
21 CXV-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) -0,6/1kV mét       
22 CXV-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) -0,6/1kV mét      
23 CXV-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) -0,6/1kV mét      
24 CXV-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) -0,6/1kV mét     
25 CXV-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) -0,6/1kV mét    
26 CXV-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) -0,6/1kV mét       
27 CXV-3x120+1x60 (3x19/2.8+1x19/2) -0,6/1kV mét       
28 CXV-3x120+1x70 (3x19/2.8+1x19/2.14) -0,6/1kV mét  
29 CXV-3x120+1x95 (3x19/2.8+1x19/2.52) -0,6/1kV mét     
30 CXV-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) -0,6/1kV mét     
31 CXV-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) -0,6/1kV mét    
32 CXV-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) -0,6/1kV mét     
33 CXV-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) -0,6/1kV mét    
34 CXV-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) -0,6/1kV mét   
35 CXV-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV mét    
36 CXV-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x19/2.8) -0,6/1kV mét  
37 CXV-3x200+1x100 (3x37/2.6+1x19/2.6) -0,6/1kV mét     
38 CXV-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x19/2.8) -0,6/1kV mét     
39 CXV-3x200+1x125 (3x37/2.6+1x19/2.9) -0,6/1kV mét    
40 CXV-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x19/2.8) -0,6/1kV mét  
41 CXV-3x240+1x125 (3x61/2.25+1x19/2.9) -0,6/1kV mét      
42 CXV-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV mét  
43 CXV-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV mét    
44 CXV-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x19/2.8) -0,6/1kV mét      
45 CXV-3x250+1x125 (3x61/2.3+1x19/2.9) -0,6/1kV mét    
46 CXV-3x250+1x185 (3x61/2.3+1x37/2.52) -0,6/1kV mét      
47 CXV-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV mét     
48 CXV-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV mét  
49 CXV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.3) -0,6/1kV mét  
50 CXV-3x325+1x185 (3x61/2.6+1x37/2.52) -0,6/1kV mét   
51 CXV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.25) -0,6/1kV mét     
52 CXV-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV mét    
53 CXV-3x400+1x200 (3x61/2.9+1x37/2.6) -0,6/1kV mét    
54 CXV-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV
CV – 0,6/1 KV DÂY VÀ CÁP ĐIỆN Số lượng: 0 Sản phẩm


 •  
 • CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC CV – 0,6/1 KV

 • Đăng ngày 12-03-2019 04:33:59 PM - 718 Lượt xem
 • Giá bán: Liên hệ

 • Stt Tên sản phẩm ĐVT  
  1 CXV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV mét      
  2 CXV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV mét        
  3 CXV-3x8+1x6 (3x7/1.2+1x7/1.04) -0,6/1kV mét       
  4 CXV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV mét     
  5 CXV-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) -0,6/1kV mét       
  6 CXV-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) -0,6/1kV mét  
  7 CXV-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV mét        
  8 CXV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV mét  
  9 CXV-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV mét     
  10 CXV-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV mét     
  11 CXV-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) -0,6/1kV mét       
  12 CXV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) -0,6/1kV mét   
  13 CXV-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV mét      
  14 CXV-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV mét      
  15 CXV-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV mét        
  16 CXV-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) -0,6/1kV mét       
  17 CXV-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) -0,6/1kV mét     
  18 CXV-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) -0,6/1kV mét    
  19 CXV-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) -0,6/1kV mét       
  20 CXV-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          
  21 CXV-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) -0,6/1kV mét       
  22 CXV-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) -0,6/1kV mét      
  23 CXV-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) -0,6/1kV mét      
  24 CXV-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) -0,6/1kV mét     
  25 CXV-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) -0,6/1kV mét    
  26 CXV-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) -0,6/1kV mét       
  27 CXV-3x120+1x60 (3x19/2.8+1x19/2) -0,6/1kV mét       
  28 CXV-3x120+1x70 (3x19/2.8+1x19/2.14) -0,6/1kV mét  
  29 CXV-3x120+1x95 (3x19/2.8+1x19/2.52) -0,6/1kV mét     
  30 CXV-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) -0,6/1kV mét     
  31 CXV-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) -0,6/1kV mét    
  32 CXV-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) -0,6/1kV mét     
  33 CXV-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) -0,6/1kV mét    
  34 CXV-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) -0,6/1kV mét   
  35 CXV-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV mét    
  36 CXV-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x19/2.8) -0,6/1kV mét  
  37 CXV-3x200+1x100 (3x37/2.6+1x19/2.6) -0,6/1kV mét     
  38 CXV-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x19/2.8) -0,6/1kV mét     
  39 CXV-3x200+1x125 (3x37/2.6+1x19/2.9) -0,6/1kV mét    
  40 CXV-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x19/2.8) -0,6/1kV mét  
  41 CXV-3x240+1x125 (3x61/2.25+1x19/2.9) -0,6/1kV mét      
  42 CXV-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV mét  
  43 CXV-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV mét    
  44 CXV-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x19/2.8) -0,6/1kV mét      
  45 CXV-3x250+1x125 (3x61/2.3+1x19/2.9) -0,6/1kV mét    
  46 CXV-3x250+1x185 (3x61/2.3+1x37/2.52) -0,6/1kV mét      
  47 CXV-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV mét     
  48 CXV-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV mét  
  49 CXV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.3) -0,6/1kV mét  
  50 CXV-3x325+1x185 (3x61/2.6+1x37/2.52) -0,6/1kV mét   
  51 CXV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.25) -0,6/1kV mét     
  52 CXV-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV mét    
  53 CXV-3x400+1x200 (3x61/2.9+1x37/2.6) -0,6/1kV mét    
  54 CXV-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV


Stt Tên sản phẩm ĐVT  
1 CXV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV mét      
2 CXV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV mét        
3 CXV-3x8+1x6 (3x7/1.2+1x7/1.04) -0,6/1kV mét       
4 CXV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV mét     
5 CXV-3x11+1x6 (3x7/1.4+1x7/1.04) -0,6/1kV mét       
6 CXV-3x14+1x8 (3x7/1.6+1x7/1.2) -0,6/1kV mét  
7 CXV-3x16+1x8 (3x7/1.7+1x7/1.2) -0,6/1kV mét        
8 CXV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV mét  
9 CXV-3x22+1x11 (3x7/2+1x7/1.4) -0,6/1kV mét     
10 CXV-3x22+1x16 (3x7/2+1x7/1.7) -0,6/1kV mét     
11 CXV-3x25+1x14 (3x7/2.14+1x7/1.6) -0,6/1kV mét       
12 CXV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) -0,6/1kV mét   
13 CXV-3x30+1x16 (3x7/2.3+1x7/1.7) -0,6/1kV mét      
14 CXV-3x35+1x22 (3x7/2.52+1x7/2) -0,6/1kV mét      
15 CXV-3x38+1x22 (3x7/2.6+1x7/2) -0,6/1kV mét        
16 CXV-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) -0,6/1kV mét       
17 CXV-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) -0,6/1kV mét     
18 CXV-3x60+1x30 (3x19/2+1x7/2.3) -0,6/1kV mét    
19 CXV-3x60+1x35 (3x19/2+1x7/2.52) -0,6/1kV mét       
20 CXV-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) -0,6/1kV mét          
21 CXV-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) -0,6/1kV mét       
22 CXV-3x80+1x50 (3x19/2.3+1x19/1.8) -0,6/1kV mét      
23 CXV-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) -0,6/1kV mét      
24 CXV-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) -0,6/1kV mét     
25 CXV-3x100+1x50 (3x19/2.6+1x19/1.8) -0,6/1kV mét    
26 CXV-3x100+1x60 (3x19/2.6+1x19/2) -0,6/1kV mét       
27 CXV-3x120+1x60 (3x19/2.8+1x19/2) -0,6/1kV mét       
28 CXV-3x120+1x70 (3x19/2.8+1x19/2.14) -0,6/1kV mét  
29 CXV-3x120+1x95 (3x19/2.8+1x19/2.52) -0,6/1kV mét     
30 CXV-3x125+1x60 (3x19/2.9+1x19/2) -0,6/1kV mét     
31 CXV-3x125+1x70 (3x19/2.9+1x19/2.14) -0,6/1kV mét    
32 CXV-3x125+1x95 (3x19/2.9+1x19/2.52) -0,6/1kV mét     
33 CXV-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) -0,6/1kV mét    
34 CXV-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) -0,6/1kV mét   
35 CXV-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV mét    
36 CXV-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x19/2.8) -0,6/1kV mét  
37 CXV-3x200+1x100 (3x37/2.6+1x19/2.6) -0,6/1kV mét     
38 CXV-3x200+1x120 (3x37/2.6+1x19/2.8) -0,6/1kV mét     
39 CXV-3x200+1x125 (3x37/2.6+1x19/2.9) -0,6/1kV mét    
40 CXV-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x19/2.8) -0,6/1kV mét  
41 CXV-3x240+1x125 (3x61/2.25+1x19/2.9) -0,6/1kV mét      
42 CXV-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV mét  
43 CXV-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV mét    
44 CXV-3x250+1x120 (3x61/2.3+1x19/2.8) -0,6/1kV mét      
45 CXV-3x250+1x125 (3x61/2.3+1x19/2.9) -0,6/1kV mét    
46 CXV-3x250+1x185 (3x61/2.3+1x37/2.52) -0,6/1kV mét      
47 CXV-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV mét     
48 CXV-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV mét  
49 CXV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.3) -0,6/1kV mét  
50 CXV-3x325+1x185 (3x61/2.6+1x37/2.52) -0,6/1kV mét   
51 CXV-3x325+1x150 (3x61/2.6+1x37/2.25) -0,6/1kV mét     
52 CXV-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV mét    
53 CXV-3x400+1x200 (3x61/2.9+1x37/2.6) -0,6/1kV mét    
54 CXV-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV

  Ý kiến bạn đọc

     

 

 Từ khóa: sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Bảng giá

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chăm sóc khách hàng:
Tel: 02253 959 611 / 0825.8.123.56
Phòng Kinh Doanh
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56
Email: dientudonghp.tth@gmail.com
Email đề nghị báo giá: baogia.ietth@gmail.com

Phòng Kinh Doanh
Hotline:
 (+84) 2253.959.611
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Lan - 0332.784.299
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Cúc - 0936.810.318
Mobile:(Call/ Zalo): Ms.Minh - 0335.424.496
Mobile:(Call/ Zalo): Mr.Minh - 0825.8.123.56

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây